Regulamin


Regulamin GRH 14 Pułku Ułanów JazłowieckichI Postanowienia ogólne


1) Grupa nosi nazwę GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH
2) Grupa odtwarza umundurowanie i wyposażenie żołnierzy 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich sekcji liniowej, działonu armatki ppanc. oraz kolarzy z lat 1918-1947
3) GRH jest dobrowolną grupą osób, których zainteresowaniem jest historia 14 PUJ oraz kawalerią polską.
4) GRH działa samodzielnie oraz we współpracy z innymi stowarzyszeniami i grupami kultywującymi historie i tradycje 14 PUJ oraz wojska II Rzeczypospolitej.
5) GRH nie posiada osobowości prawnej, nie ma charakteru paramilitarnego i jest apolityczna.
6) GRH opiera swoją działalność na pracy swoich członków.
7) Terenem działania GRH jest Rzeczypospolita Polska, a jej siedzibą miasto Sochaczew.
8) GRH używa barw i symboli 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
9) Grupa może być członkiem krajowych stowarzyszeń o podobnym celu działania.
10) Działalność grupy finansowana jest z dobrowolnych składek ustalonych przez członków grupy.


II Cele działania grupy

1) Kultywowanie i pielęgnacja tradycji 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
2) Kultywowanie tradycji kawalerii polskiej
3) Podejmowanie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim związanych z historią i tradycją 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz kawalerią polską
4) Zrzeszanie osób zainteresowanych gromadzeniem, odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i kawalerii polskiej
5) Gromadzenie pamiątek, dokumentów i archiwaliów związanych z 14 Pułkiem
Ułanów Jazłowieckich

Grupa realizuje cele poprzez :

- uczestniczenie w uroczystościach państwowych i pułkowych
- uczestniczenie w organizacji widowisk historycznych
- organizowanie wystaw, zjazdów, pokazów i pogadanek
- udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, konferencjach,
pokazach, zawodach sportowych
- otaczanie opieką żołnierzy – weteranów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
- otaczanie opieką mogił i pomników żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
- odwiedzanie i dokumentowanie miejsc związanych z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich i jego historią


III Członkostwo

1) Członkiem Grupy może zostać wyłącznie obywatel Polski, który ukończył 17 rok życia,

oraz:

- nie został pozbawiony praw publicznych
- spełnił wymagania potrzebne do przyjęcia w poczet członków GRH
- wypełnił deklarację członkowską

2) Przyjęcie do GRH następuje zwykłą większością głosów członków GRH
3) Obowiązki członka GRH
- przestrzeganie regulaminu grupy
- dbanie o dobre imię Grupy
- czynny udział w działalności grupy
- samodoskonalenie umiejętności i wiedzy które podnoszą kwalifikacje członka grupy
- dbanie i opieka nad powierzonym sprzętem i wyposażeniem grupy pod rygorem odpowiedzialności finansowej
7) Członek grupy ma prawo do noszenia barw i symboli GRH (14 p.uł. Jazłowieckich)
8) Skreślenie z listy członków może nastąpić:
- na wniosek zainteresowanego
- pozbawienia praw publicznych
- naruszenia regulaminu grupy
- działania na szkodę grupy
9) Po skreśleniu z listy członków zostaje pozbawiony praw do używania barw i symboli 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
10) W szczególnych wypadkach istnieje możliwość zawieszenia w prawach członka na
okres nie przekraczający 6 miesięcy i za aprobatą większości członków grupy. Zawieszony członek pozostaje bez prawa głosu.


IV. Rekrutacja

1) Okres unitarny w GRH trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.
2) W trakcie okresu unitarnego rekrut:
- kompletuje umundurowanie i wyposażenie ułana
- poznaje tradycje i historię 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
- uczy się zachowania się w mundurze oraz jego noszenia
- uczy się musztry pieszej, konnej(rowerem) bez broni i z bronią
- poznaje umundurowanie, wyposażenie oraz broń 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
z okresu 1918-1947
3) Okres unitarny kończy się egzaminem z wyszkolenia oraz wiedzy z historii 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i kawalerii polskiej

Członkowie GRH zobowiązani są do posiadania następujących elementów umundurowania i wyposażenia :
- mundur sukienny wz. 19 (przerobiony) lub wz. 36 garnizonowy(kurtka) i polowy
- kurtka lniana lub drelichowa koszula
- furażerka sukienna wz.19 lub wz.23
- rogatywka garnizonowa wz. 35
- płaszcz sukienny wz. 19 dla broni jezdnych
- pas główny szeregowego wz. 31 lub wz. 36(dozwolony pas powojenny szyty)
- ładownice trójkomorowe brązowe wz. 22 do karabinka mauser ( dozwolone konwersje z ładownic mosinowskich skórzanych)
- bagnet polski wz. 29 z żabką skórzaną
- łopatka pięcionitowa z pokrowcem skórzanym
- troczek do karabinka
- szabla wz.34 z temblakiem skórzanym oraz żabką
- replika chlebaka wz .33
- replika torby na maskę pgaz. wz. 32
- puszki na maskę typu RSC
- butów kawaleryjskich juchtowych wz.31( dopuszcalne buty rosyjskie czarne)
- szaliki pod mundur (biały oraz polowy khaki)
- koszula biała bawełniana lub lniana
- kalesony bawełniane lub lniane
- pasek do spodni
- ostrogi żołnierskie ze skórzanymi paskami
- atrapa karabinka wz.98 lub wz.29
- menażka wz. 31 ( dopuszczalna powojenna z małym denkiem)
- manierka (użytkowane przez kawalerie polską)
- Inne sorty umundurowania i wyposażenia żołnierzy 14-go Pułku Ułanów używane w latach 1918-1947

Wszyscy, którzy są zainteresowani działaniem w GRH mogą liczyć na pomoc w skompletowaniu umundurowania i wyposażenia.